JAM X-Ray ESG

Sijoitusrahastojen yhdenmukainen ja riippumaton arviointi ESG-asioiden näkökulmasta

Tietoisuusuuden lisääntymisen ja kuluttajien muuttuneen käyttäytymisen ansioista yhä useampi rahastoyhtiö ja pankki vannoo painottavansa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyviä tekijöitä osana sijoitusprosessiaan. Tämä on luonnollisesti erinomainen asia, joka osaltaan tukee mm. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Keskusteluissa sijoittajien kanssa olemme todenneet, että erityisesti pienempien instituutioiden ja yksityishenkilöiden haasteeksi on muodostunut ESG-asioiden huomiointi ja vertailu osana sijoituspäätöksiä. Vain pieni osa maailmalla olevista rahastoista on ottanut ESG-asiat kiinteäksi osaksi sijoituspolitiikkaansa. Useimmilla ESG rahastoilla on lisäksi melko lyhyt toimintahistoria. Tästä johtuen houkuttelevaan tuotto-riskisuhteeseen yltävien rahastojen joukko pidemmällä tarkastelu jaksolla on vielä kohtalaisen pieni.  Sijoittajan kannalta ESG rahastojen vertailu keskenään on myös haastavaa, koska niiden käyttämät  ja raportoimat mittarit perustuvat usein eri menetelmiin ja lähteisiin, jolloin vertailu on lähes mahdotonta.

Sijoittajan kannalta näemme parhaaksi ratkaisuksi riippumattomien osapuolten laatiman tutkimuksen hyödyntämisen. Yritykset, kuten MSCI ESG Research ja Sustainalytics tuottavat yhteismitallista ja laadukasta ESG dataa tuhansista yrityksistä globaalisti.

JAM X-Ray ESG pohjautuu Sustainalyticsin laadukkaaseen ja riippumattomaan yritystutkimukseen. Yrityksellä on yli 500 työntekijää 17 toimistossa, joiden kautta kaikki maantieteelliset alueet ovat paikallisesti katettuina. Rahastojen ESG-asioiden pisteytys pohjautuu konseptiin, jossa rahaston ESG luvut lasketaan rahaston sisältämien yritysten ESG pisteiden painotettu keskiarvo. Samaa logiikkaa noudatetaan esim. maantieteellisen jakauman, duraation tai luottoluokituksen suhteen Lopputuloksena on ESG pisteytys, joka on yhteismitallinen eri sektoreissa toimivien yritysten kesken.

JAM X-Ray ESG huomioi myös yritysten mainehaitan ja kiistanalaisen toiminnan (ns. Controvercy)

JAM X-Ray ESG palvelu mahdollistaa rahastojen ja ETF sijoitusten ESG-asioiden läpivalaisun aina positio tasolle saakka

Sijoittajat voivat hyödyntää X-Ray palvelua arvioimaan omia sijoituskohteitaan esim. seuraavasti:

  1. Arvioimaan, miten salkussa jo olevat rahastot ja ETF sijoitukset menestyvät eri ESG kriteerien suhteen. Vertailu tapahtuu suhteessa samaan markkinaan sijoittaviin muihin rahastoihin.
  1. Tukea uusien sijoituskohteiden arvioinnissa, jossa huomioidaan rahaston ESG pisteytys osana tuotto-riskinanalyysiä. Voimme vastata kysymykseen: mitkä ovat esim. parhaat Eurooppa Large Cap osakerahastot, kun tarkastellaan 5 vuoden tuotto-riskilukuja yhdessä ESG lukujen kanssa.
  1. Miten hyvin ESG ja kestävän kehityksen rahastot toteuttavat sijoituspolitiikkaa käytännössä?
  1. Avaamaan rahaston sisällön aina yhtiö tasolle saakka, jolloin sijoittaja voi nähdä mm. ESG pisteytykseen eniten vaikuttavat positiot. Tämä mahdollistaa myös vaikuttamisen salkunhoitajiin, joilla on rahastoissa heikkoja yrityksiä ESG-asioiden näkökulmasta.

JAM X-Ray -palvelu visualisoi varallisuutesi jakautumisen kokonaisvaltaisesti, riippumatta käyttämistäsi pankeista tai varainhoitajista.

X-Ray -palvelussa rahasto ja ETF sijoitukset läpivalaistaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja käyttämäsi instrumentit avataan tarkasti, jotta saisit todellisen käsityksen omaisuutesi allokaatiosta, riskeistä ja muista ominaisuuksista.

Palvelun piirissä on yli 100 asiakasta ja yli 9 miljardia euroa pääomia.

 

Lisätiedot:

Mikael Löfberg

Director, Wealth Management

About the author