JAM Real Estate

JAM Real Estate on vaivaton ratkaisu kiinteistösijoittamisesta kiinnostuneille.

Kiinteistöomistusten arvonmuutokset ovat olleet selvästi osakemarkkinoita maltillisempia ja niiden riippuvaisuus muista omaisuuslajeista vähäistä. Viime vuosina markkinoille on tullut lukuisia kiinteistörahastoja, mutta ne sijoittavat yleensä vain yhteen kiinteistöluokkaan tai maantieteelliseen alueeseen, jolloin niiden hajautushyödyt jäävät rajallisiksi. Tehokkaasti hajautettu kiinteistösijoittaminen on ollut perinteisesti mahdollista vain suurimmille instituutiosijoittajille.

Sijoittamisessa vaikeinta on luotettava ennustettavuus, eikä kiinteistösijoittaminen tee tässä poikkeusta. Maailma muuttuu, eikä mikään markkina-alue tai kiinteistöluokka ole jatkuvasti paras sijoituskohde. Siksi laaja-alainen hajauttaminen – tuottopotentiaalista tinkimättä – on mielestämme järkevää.

JAM Real Estate sopii sekä instituutioille, että pienemmille sijoittajille. Se on kanava kotimaisiin ja kansainvälisiin kiinteistö-markkinoihin ja moniin eri kiinteistö-omaisuusluokkiin. Rahaston sijoituksiksi pyritään valitsemaan Suomesta ja maailmalta parhaat mahdolliset rahastomuotoiset kiinteistösijoituskohteet mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Rahaston hyödyt sijoittajalle

JAM Real Estate -erikoissijoitusrahasto tarjoaa globaalin kiinteistösalkun, jonka kohdemarkkina on koko maailma. Rahaston sijoitukset on lisäksi hajautettu eri kiinteistöluokkiin riippumattomasti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kaikki kohderahastoista mahdollisesti saatavat alennukset ja palkkionpalautukset maksetaan takaisin rahastoon ja ne hyödyttävät täysimääräisesti osuudenomistajia. Rahaston sijoituskohteita ja allokaatiota muutetaan tarpeen mukaan.

Rahastossa pyritään minimoimaan sekä valuutta- että pörssiriskit sijoittamalla euro-määräisiin kohderahastoihin, jotka omistavat suoria kiinteistöomistuksia REIT tai osakesijoitusten sijaan. Näiden rahastojen minimimerkintäsummat saattavat etenkin halvemmissa osuussarjoissa olla todella korkeita ja ne voivat olla vain rajoitetusti saatavilla eri sijoittajaryhmille. Rahaston kautta sijoittava hyötyy suuruuden ekonomioista, koska rahasto toimii yhtenä institutionaalisena ostajana.

Rahastossa pyritään hyödyntämään sekä kiinteistöjen arvonnousu, että vuokratuotto, mutta sen painopiste on vuokratuotoissa ja esimerkiksi metsästä saatavissa kassavirroissa. Rahaston tavoitteena on maksaa sen tuotto-osuuksille 1 % tuotto kvartaaleittain. Sijoittajille, jotka eivät tarvitse kassavirtoja, rahasto tarjoaa verotehokkaan tavan sijoittaa kiinteistöomaisuuteen kasvu-osuuksien kautta. Rahasto on vapaa sekä luovutusvoittoveroista, että tuotonjaoista johtuvista veroista, jolloin kasvu-osuuksiin sijoittavalla syntyy verotettavaa tuloa vasta rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä.

Rahaston kiinteistöluokat

Rahasto tavoittelee tuottoa kohderahastojen kassavirralla ja arvonnousulla, jotka muodostuvat omistettujen kiinteistöjen vuokratuotoista ja niiden markkinahinnan noususta. Historiallisesti kiinteistösijoitusten tuoton ja riskin suhde on ollut erinomainen esimerkiksi korko- tai osakesijoittamiseen nähden. Rahastoon sijoittaessaan asiakkaan on kuitenkin syytä huomioida, että kiinteistösektorin yleinen kehitys voi vaikuttaa myös negatiivisesti kiinteistörahaston arvoon. Salkunhoitaja pyrkii kuitenkin tasaiseen arvonnousuun laadukkaiden sijoituskohteiden valinnalla ja tehokkaalla hajautuksella.

Lisätietoa rahastosta sekä avaintietolomake, rahastoesite, säännöt että merkintälomake löytyvät osoitteesta: gritfundservices.fi/jamadvisors