JAM Systematic - World Sectors

World Sectors-rahasto tarjoaa tehokkaan tavan sijoittaa maailman osakemarkkinoille.

Nykymaailmassa yritysten toimintaedellytykset riippuvat yhä enemmissä määrin globaaleista trendeistä kuin paikallisista olosuhteista, joten pelkkä maantieteellinen hajautus ei tarjoa tehokkainta tapaa hajauttaa sijoituksia. Parempaan tuotto/riski-suhteeseen päästään sijoittamalla taloussyklin eri vaiheissa parhaiten menestyviin toimialoihin, eikä pelkästään allokoimalla eri maiden osakemarkkinoiden välillä.

Rahaston sijoitusstrategia pohjautuu JAM Advisorsin kehittämään algoritmiin, jonka avulla sijoitukset toteutetaan parhaimman tuottopotentiaalin omaaviin toimialoihin globaalisti. Mallimme perustuu vahvaan tieteelliseen tutkimukseen ja kykyymme käsitellä ns. big dataa tehokkaasti.

Algoritmi tunnistaa systemaattisesti sijoitusmarkkinoiden globaalit trendit ja trendien voimakkuudet eri aikajaksoilta. Tämän pohjalta rahaston sijoitusallokaatioon valikoituu Maailma-indeksin (MSCI World) muodostavista toimialasektoreista aina viisi parhaiten pisteytyvää sektoria.

Laskevilla markkinoilla algoritmi hakeutuu automaattisesti sektoreihin, jotka ovat luonteeltaan defensiivisiä ja osallistuvat siten kurssilaskuun muita sektoreita maltillisemmin.

Systemaattinen salkunhoito

Systemaattisen salkunhoidon suurin etu on objektiivisuus päätöksenteossa. Algoritmi käsittelee suuria määriä informaatiota ja toimii loogisesti saatujen tulosten pohjalta.

Big datan tehokas analysointi mahdollistavat reagoinnin muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Algoritmin avulla vältetään reagointi markkinoiden lyhytaikaiseen kohinaan ja keskitytään merkittävämpiin trendeihin

Rahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisiin toimialasektoreihin sijoittaviin ETF-rahastoihin, jotka täyttävät määritellyt laadulliset kriteerit, kuten alhaisen kustannustason ja tehokkaan kaupankäynnin. Muutoksia rahastossa tehdään systemaattisesti kerran viikossa.

Sektorivalinnan merkitys sijoittajalle

Maailman osakemarkkinoita kuvaava indeksi muodostuu yhdestätoista eri sektorista. Sektoreiden painotettu tuotto muodostaa indeksin tuoton.

Käytännössä osa sektoreista menestyy siis aina indeksiä paremmin ja osa huonommin!

Algoritmi valitsee sijoituskohteiksi aina viisi oletetusti parasta sektoria ja rahasto sijoittaa niihin. Keskimäärin ainoastaan viisi sektoria on vuosittain kyennyt ylittämään indeksin tuoton, kun taas kuuden sektorin tuotto on jäänyt indeksin tuoton alle.

Sijoittamalla onnistuneesti parhaiten menestyviin sektoreihin ja välttämällä heikoiten kehittyvät, voidaan saavuttaa ylituottoa markkinoihin nähden.

Lisätietoa rahastosta sekä avaintietolomake, rahastoesite, säännöt että merkintälomake löytyvät osoitteesta: gritfundservices.fi/jamadvisors