JAM Systematic – World Sectors: Ett avancerat och effektivt sätt att placera på värdens aktiemarknader

JAM Advisors lanserade den 27 mars fonden JAM Systematic – World Sectors. Fonden erbjuder ett avancerat och effektivt sätt att placera på värdens aktiemarknader. Fonden väckte ett stort intresse och ledande stiftelser, familjers placeringsbolag och institutionella placerare investerade vid lanseringen över 22 miljoner euro i fonden.

Geografisk spridning ger inte, i samma grad som tidigare, placeraren den största diversifieringsnyttan eftersom företagens framgång nu för tiden är allt mer beroende av globala trender än av lokala förhållanden. Genom att placera i de mest framgångsrika globala sektorerna i olika skeden av konjunkturen uppnås en effektivare risk-avkastningsnivå än genom att bara placera mellan olika geografiska marknader.

Fondens placeringsstrategi grundar sig på en av JAM Advisors utvecklad algoritm. Med hjälp av algoritmen görs placeringar i de sektorer som uppvisar den bästa avkastningspotentialen globalt. Algoritmen identifierar systematiskt aktiemarknadernas globala trender och deras styrka under olika tidsperioder. Till fonden väljs alltid de fem sektorerna som algoritmen poängsätter högst av sektorerna som ingår i världsindexet (MSCI World). MSCI World-indexet består av elva sektorer, vilka innehåller olika branschers ledande företag från olika länder. Modellen baserar sig på vetenskaplig forskning och på vår förmåga att rationellt behandla s.k. big data. Genom att upprepa den vetenskapliga forskningen och genom att utveckla modeller som använder ny data har vi kunnat bekräfta att teorin även fungerar i praktiken.

Den största fördelen med en systematisk portföljförvaltning är objektiviteten i beslutsfattandet. Algoritmen behandlar stora mängder information och agerar logiskt på basen av erhållna resultat. Systematik och effektiv analys av big data gör det möjligt för oss att snabbt reagera på förändrade marknadssituationer. Fondens sektorer och allokering granskas på veckobasis. Med hjälp av algoritmen undgår vi marknadernas kortsiktiga brus och kan koncentrera oss på de mest betydande trenderna. Fonden placerar sina medel i globala sektorers ETF- och indexfonder, som uppfyller definierade kvalitativa kriterier, så som låg kostnadsnivå och effektiv handel.

Fonden administreras av Estlander & Partners Fondbolag Ab och JAM Advisors Ab är portföljförvaltare. Fonden är en specialplaceringsfond och kan avvika från de placeringsfondslagens begränsningar som gäller för vanliga fonder, gällande placeringsinstrument och diversifiering. Fondbolagets och portföljförvaltarens verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Fondens regler, prospekt och faktablad fås från JAM Advisors Ab.

About the author

Leave a Reply