Månadsöversikt – november

Oron på aktiemarknaderna fortsatte i november och speciellt i Europa blev den positiva stämningen under de första veckorna igen negativ mot slutet av månaden och indexen stannade nära månadens lägsta nivåer. Korrigeringen på samtliga betydande marknader är redan över 10 % och när året närmar sig sitt slut är det uppenbart att det inte blir ett positivt aktieår med undantag för USA. Mätt från årets början uppvisar de europeiska aktiemarknaderna en negativ avkastning om mellan fem och tio procent och en av de svagaste börserna har varit Tysklands DAX, vars nedgång redan närmar sig -15 %. Den finska börsen klarade sig länge bra i det negativa sentimentet, men under de två senaste brutala månaderna, med en nedgång på ca 15 %, har även OMX Helsinki -indexet svängt på minus från årets början. Trots teknologiaktiernas stora kurskorrigering i USA, är de amerikanska aktiemarknaderna fortfarande på plus mätt i dollar från årets början. Mätt i euro har USA:s aktiemarknader hittills i år avkastat 8 – 11 %.

Den senaste tidens publikationer om den ekonomiska aktiviteten och om förtroendet för ekonomin har varit klart svagare än väntat. Den fortgående politiska oron och de handelspolitiska utspelen tycks ha inverkan också på realekonomin och på bl.a. företagens investeringsvilja. Även centralbankerna har märkt detta och t.ex. den amerikanska centralbanken FED var redan nu försiktigare i sina uttalande om de kommande räntehöjningarna än för några månader sedan. Räntehöjningen i december är fortfarande sannolik, men inte 100-procentig som ännu för en månad sedan. Fastän centralbankerna påstår sig vara oberoende av marknaderna, tror vi att de ändå noggrant följer med marknadsrörelserna och den ekonomiska utvecklingen och stöder marknaderna i ett eventuellt mer utdraget negativt marknadsläge.

Företagslånens riskpremier har i praktiken stigit hela året och rörelsen har förstärkts i takt med att aktiemarknaderna försvagats. Några kredithändelser har inte skett i större utsträckning, men det svaga marknadssentimentet i kombination med stigande räntor och högre riskpremier gör att återfinansieringarna för bolagen blir utmanande. De högre avkastningsnivåerna gör investeringar i mera riskfyllda företagslån attraktivare, men p.g.a. de högre riskerna är vi fortfarande selektiva och försiktiga beträffande den här typen av investeringar. Räntorna på utvecklingsmarknaderna har förhållandevis lidit mest och erbjuder redan opportunistiska placerare intressanta möjligheter att bygga upp sina positioner.

Efter sommaren varnade vi för förhöjda risker på aktiemarknaderna och rekommenderade att ta hem vinsterna. Korrigeringen är redan nu markant, men samtidigt har riskerna för en avtagande ekonomisk tillväxt ökat. Därför höjer vi ännu inte vår aktievikt. Vi dra nytta av korrigeringen genom att höja utvecklingsländerna tillbaka till neutral vikt. Vår optimism grundar sig på långsammare räntehöjningar, områdets förmånliga värderingsnivåer och på ekonomisk tillväxt samt på att kapitaltillströmningarna till området igen är positiva. Vi finansierar förändringen med att minska övervikten i USA samtidigt som vi fortsätter att undervikta Europa. Vi strävar till att tillföra stabilitet i portföljerna genom att övervikta realägendomstillgångar på bekostnad av ränteplaceringarna.

About the author