JAM X-Ray ESG

Enhetlig och oberoende utvärdering av placeringsfonder ur ett ESG-perspektiv

I och med att medvetenheten har ökat och konsumenterna har förändrat sitt beteende, är det allt fler fondbolag och banker som poängterar vikten av att ta i beaktande aspekter som miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG) i placeringsprocessen. Detta är naturligtvis en fenomenal sak, som å sin sida hjälper till att uppnå målsättningarna för bl.a. FN:s hållbara utveckling.

I diskussioner med placerare har vi konstaterat att det framförallt för mindre institutioner och privatpersoner är en utmaning att beakta och jämföra ESG-kriterier när man fattar placeringsbeslut. Endast en liten del av världens fonder har tagit med ESG-kriterier som en bestående del av sin placeringspolitik. De flesta ESG fonder har dessutom ganska kort historik. På grund av detta är antalet fonder som uppnår ett attraktivt avkastnings/risk förhållande på längre sikt förhållandevis få. För en placerare är det svårt att jämföra ESG fonder sinsemellan, eftersom de mätare som används och rapporteras baserar sig på olika metoder och källor, vilket gör jämförelsen näst intill omöjlig.

För placerare anser vi att den bästa lösningen är att använda undersökningar som oberoende aktörer producerar. Företag, såsom MSCI ESG Research och Sustainalytics producerar jämförbar ESG data av hög kvalitet för tusentals bolag globalt.

JAM X-Ray ESG baserar sig på Sustainalytics oberoende företagsforskning av hög kvalitet. Bolaget har mer än 500 anställda på 17 kontor, via vilka man har täckning av alla geografiska regioner lokalt. Poängsättningen av fonders ESG-kriterier baserar sig på att man värdeviktar de i fonden ingående bolagens ESG tal till ett genomsnitt. Samma logik används för bl.a. olika fondstilar, geografiska fördelningar, duration eller kreditrating. Slutresultatet är en ESG-poängsättning, som är jämförbar mellan olika bolag i olika sektorer.

JAM X-Ray ESG fångar även upp företagens ryktesolägenheter och kontroversiella ageranden (sk. Controvercy).

JAM X-Ray ESG tjänsten möjliggör en genomlysning av fonders och ETF-placeringars ESG-kriterier ända ned till varje enskild position.

Placerare kan använda X-Ray tjänsten för sina egna placeringar till exempel enligt följande:

  1. Utvärdera hur portföljens fonder och ETF-placeringar klarar sig enligt olika ESG-kriterier. Jämförelsen görs mellan fonder som placerar på samma marknad.
  1. Få stöd vid val av nya placeringsobjekt till portföljen, som beaktar ESG poängsättningen som en del av avkastnings- och riskanalysen. Vi kan till exempel svara på frågan: vilka är de bästa Europa Large Cap aktiefonderna, när man kombinerar 5 års avkastnings- och risksiffror med ESG-poäng.
  1. Få svar på frågan: hur väl förverkligar fonder med fokus på ESG och hållbar utveckling sin placeringspolitik i praktiken?
  1. Öppna fondernas innehåll ända ned till bolagsnivå, varvid placeraren kan se bl.a. positionerna som inverkar mest på ESG-poängsättningen. Med detta i bagaget kan man även inverka på portföljförvaltare som har bolag i fonden som är svaga ur ett ESG-perspektiv.

JAM X-Ray -tjänsten visualiserar fördelningen av hela din förmögenhet, oberoende av vilka banker och förvaltare du anlitar.

X-Ray -tjänsten genomlyser fonder och ETF-placeringar på en detaljerad nivå och dina placeringar öppnas noggrant, för att du ska få en riktig bild av allokeringen, riskerna och andra egenskaper för din förmögenhet.

Tjänsten används av över 100 kunder och omfattar tillgångar på över 9 miljarder euro.

 

Tilläggsuppgifter:

Christian Wetterstrand

Director, Wealth Management

About the author