Månadsöversikt – februari

Återhämtningen på marknaderna fortsatte i februari fastän man inte fick några konkreta positiva nyheter om problemen som stör den globala ekonomin. I själva verket fortsatte både förtroendesiffrorna och indikatorerna som mäter den ekonomiska aktiviteten att försvagas. Marknaderna tycks för tillfället vara positiva vad beträffar möjligheterna att under månaden äntligen nå en överenskommelse i  handelsförhandlingarna mellan  USA och Kina. Speciellt aktiemarknaderna har stigit på låg volym och kapitalströmmarna för aktiernas del har globalt varit negativa trots den positiva kursutvecklingen. För tillfället finns mycket kapital i olika penningmarknadsinstrument. Om ett handelsavtal fås till stånd, kan kassaströmmarna ytterligare bidra till att stöda aktiemarknaderna.

De europeiska aktiemarkanderna hörde i februari för en gångs skull till det starkaste. STOXX 600-indexet steg under månaden med 4,15 %. De nordiska aktierna steg med 3,61 % och de inhemska med 2,52 %. Aktierna i USA fortsatte starkt och S&P 500-indexets aktier avkastade under månaden 3,76 % mätt i euro. Från årets början har S&P 500-indexet redan stigit i euro över 12 % och småbolagen t.o.m. ännu mera. De kinesiska aktiernas kraftiga uppgång fortsatte i februari (+15,61 %),  men det bredare MSCI Daily Emerging Markets Net TR indexet steg endast med 0,82 %.

Resultatperioden är i praktiken över i USA och även i Europa har merparten av bolagen rapporterat sina resultat för det fjärde kvartalet. I USA var resultattillväxten för det fjärde kvartalet ca. 12 % och för helåret 22,5 %. I Europa sjönk resultaten under det fjärde kvartalet med 1 %, mest p.g.a. bilindustrins och finanssektorns mycket svaga resultat. Årstillväxten i Europa blev 6 %. Förväntningarna för år 2019 har igen reviderats nedåt och nu förväntas resultattillväxten bli 4 % för USA och 5 % för Europa. Värderingsnivåerna återspeglar relativt bra de sänkta tillväxtförväntningarna och aktierna är inte, speciellt med beaktande av de låga räntenivåerna, särskilt utmanande prissatta.

Ett av de största offren för avmattningen i den kinesiska ekonomin och protektionismen i USA är den tyska aktiemarknaden. Ännu för en liten tid sedan var Tyskland den europeiska tillväxtmotorn. Nu är tillväxtsiffrorna och de lokala företagens förtroende­siffror ett sorgligt kapitel att läsa. Om läget i Kina under de närmaste månaderna skulle förbättras, vilket förväntas, finns en god potential för uppgång på en marknad värderat till P/E 14.

Vi har inte förändrat vår syn på den breda europeiska aktiemarknaden och tror att stock picking är det enda rätta sättet att investera i Europa. Vi ställer oss dock taktiskt positiva till Tyskland. Vi överviktar tillväxtmarknadernas aktier och räntor och tror att kapitalströmmarna stöder dem även i fortsättningen när den amerikanska centralbanken fördröjer sina räntehöjningar. Den europeiska räntemarknaden erbjuder endast begränsade enstaka intressanta placeringsobjekt och vi rekommenderar därför realegendom i stället för räntor.

About the author