Månadsöversikt – mars

Årets första kvartal avslutades utan att marknaden fick klarhet i de teman som skapat oro under inledningen av året. Brexit, USA och Kinas handelsrelationer samt den tyska industrins inbromsning  och samtidigia fall i förtroende­indikatorerna för ekonomin är redan kända problem och dämpande därför inte marknadens positiva sentiment. De långa räntorna sjönk ytterligare och räntekurvan är nu inverterad, men inte heller detta verkar göra placerarna oroliga. För stunden läggs mera vikt på att konsumenterna gynnas av de låga räntenivåerna och billiga bostadslån, än på de negativa signaler som den inverterade räntekurvan ger. Det mycket starka sysselsättningsläget i USA leder, tillsammans med de låga räntorna, till ett ännu starkare konsumentförtroende och stöder en fortsatt konsumtionsfest. För aktiefonder och ETF:ar har inflödena varit negativa redan länge, vilket i sin tur gör sannolikheten större för en fortsatt kursuppgång då placerarna i något skede måste gå med i uppgången och öka sina allokeringar till aktiemarknaderna.

Aktiemarknaderna steg mycket kraftigt under det första kvartalet men en förklaring till de stora uppgångarna är att förra årets sista kvartal var mycket svag på aktiemarknaderna och att återhämtningen började precis vid årsskiftet. USA tog tillbaka sin plats som den bästa börsen bland de utvecklade marknaderna med en uppgång för S&P 500-indexet på 3,4 %, räknat i euro. Från början av året är uppgången i indexet redan 15,8 % i euro och mindre bolag har stigit ännu mera. Mätt med STOXX 600-indexet steg de europeiska aktiemarknaderna i mars med 2,1 % trots att DAX-30-indexet, som visar utvecklingen för Tysklands största bolag, sjönk under månaden. Från årets början har STOXX 600-indexet stigit hela 13,0 %. Av marknaderna i Europa steg de nordiska aktierna i mars med 1,7 % och de finska aktierna med 1,0 %. Den häftiga uppgången i Kina fortsatte i mars (+6,5 %) och för det första kvartalet blev uppgången på aktiemarknaderna, räknat i euro, helt fantastiska 33,7 %! Övriga tillväxtmarknader påverkades positivt av uppgången och det breda MSCI Daily Emerging Markets Net TR-indexet steg 2,3 %.

Industribolagens förtroende för framtiden vände nedåt under slutet av förra året och speciellt i Europa har nedgången varit oroväckande kraftig. De allra senaste siffrorna indikerar dock på att en vändning till det bättre  är bakom hörnet. I Kina var siffrorna klart bättre än väntat och dessutom har den kinesiska centralbanken flera sätt att vid behov stimulera ekonomin. Den europeiska industrin är mycket exportberoende och om läget i Kina förbättras stöder det automatiskt den europeiska ekonomin. USA:s ekonomi är klart mera beronde av service-sektorerna än av industrin men också där var förtroendeindikatorerna inom industrin bättre än tidigare.

Den farsartade Brexit-processen tynger Europa och tar bort fokus och resurser från att försöka vända den svaga ekonomiska utvecklingen inom hela EU-området. Bankerna i Europa lider av de negativa räntorna och bankerna utgör fortfarande en stor del av indexen och därför är stock-picking fortfarande det ända rätta sättet att placera i europeiska aktier. Av aktiemarknaderna erbjuder USA och tillväxtmarknaderna klart intressantare alternativ än Europa. Med de låga räntorna lönar det sig inte att ta ränterisk och kreditriskpremierna har krympt klart sedan årskiftet. Realegendom erbjuder en avkastningspotential som är klart bättre än räntemarknaden.

About the author