Månadsöversikt – maj

Maj var äntligen en månad då sentimentet svängde och uppmärksamheten fästes på rådande osäkerhetsfaktorer och politiska problem. I efterhand är det lätt att förundras över att marknaden gång på gång och så pass länge förbisåg bl.a. strandade Brexit- och handelskonfliktsförhandlingar. I stället fokuserade marknaden på risksentimentets styrka och den gångna tillväxten. Den tekniska bilden av aktiemarknaden försämrades hastigt i maj och på många marknader låg man i slutet av månaden under trendlinjer och stödnivåer. Detta förenat med geopolitiska osäkerhetsfaktorer och kommande sommarmånader, gör att vi förhåller oss försiktigare till risk än tidigare.

I USA nådde S&P 500 indexet i april alla tiders högsta nivå, men i maj var dess avkastning -6,4 %. I Europa sjönk aktierna mätt med STOXX 600 indexet 4,9 % under maj månad. Kina, som har varit tillväxtmarknadernas (-6,8 % under maj) ledstjärna, sjönk under månaden med 12,7 % trots rykten om centralbankens stödköp. Trots omfattande korrigeringar i maj, påvisar aktierna fortfarande betydande positiva avkastningar från årets början sett, vilket kan orsaka tilläggsförsäljningar bland institutionella investerare som minskar sina riskpositioner innan sommaren. Det är ännu en tid till resultatperiodens början, men likviditeten blir allt sämre vartefter vi närmar oss den ”tysta perioden”, under vilken börsbolagen inte får köpa egna aktier.

Bakom aktiemarknadernas optimism under början av året låg ett starkt antagande om att USA och Kina lyckas hitta en lösning på handelskonflikten innan större skada på den globala tillväxten hinner ske. De senaste tarifferna, teknologiernas exportbegränsningar och t.ex. Kinas hot om att begränsa exporten av sällsynta jordmetaller, är dock tecken på att ingendera part är beredd att tumma på sina positioner. En lösning på konflikten inom kort är allt osannolikare.

Centralbankernas mer stimulerande politik togs först emot positivt av marknaden, men anses sedanmera allt mer som påtvingade åtgärder för att undvika en global recession. Industrins förtroendesiffror har efter en tids stabilisering svängt kraftigt nedåt och företagen är inte villiga att öka sina investeringar i rådande osäkra marknadsläge. Marknaden har istället svängt till att prissätta flera räntesäkningar av USA:s centralbank under kommande 12 månader. Räntekurvan är invers på nästan samtliga av västvärldens räntemarknader, vilket traditionellt varit en tillförlitlig recessionsindikator.  Till exempel Tysklands 10-åriga statslåneränta sjönk i maj till sin alla tiders lägsta notering.

Vi har under en längre tid uppmanat investerare att förhålla sig försiktiga till allt för stor risktagning och har i vår egna allokering sänkt aktievikten genom att bland annat minska innehavet av listade fastighetsmarknader. På grund av osäkerheten kring Kinas tillväxt och möjligen kommande biltullar, har vi nu minskat aktierisken genom att sälja Tyska aktier.  Vi fortsätter att minska riskpositionerna genom att sänka vår exponering mot USA:s aktiemarknad. Reala tillgångar har redan länge varit vår favorit, eftersom de erbjuder jämna kassaflöden och mindre prisrisk. De kraftigare svängningarna på marknaden möjliggör även olika former av skräddarsydda placeringar, med vilka man kan uppnå avkastning även i en sjunkande marknad.

About the author