JAM Real Estate

JAM Real Estate är en enkel lösning för dem som är intresserade av fastighetsinvesteringar. Med fastigheter avses i fortsättningen bostäder, affärslägenheter, vårdfastigheter, industrifastigheter, tomter, skog och infrastruktur.

Värdeförändringarna i fastighetsinnehav har varit betydligt mindre än på aktiemarknaderna och deras beroende av andra tillgångsklasser är låg. Under de senaste åren har ett antal nya fastighetsfonder lanserats, men vanligen investerar de bara i en fastighetsklass eller ett geografiskt område, vilket innebär att diversifieringsnyttorna är begränsade. Traditionellt har effektivt diversifierade fastighetsinvesteringar varit möjligt endast för de största institutionella investerarna.

Det är alltid utmanande i investeringsverksamhet är att göra pålitliga prognoser. Fastighetsinvesteringar utgör inget undantag. Världen förändras och ingen marknad eller fastighetsklass är kontinuerligt den bästa investeringen. Därför anser vi att en omfattande diversifiering – utan att tumma på intäktspotentialen – är ändamålsenlig.

JAM Real Estate är lämplig för såväl institutioner som för mindre placerare. Fonden ger tillträde till de inhemska och internationella fastighetsmarknaderna och till många olika fastighetskategorier. Målsättningen är att investera i de bästa inhemska och globala fastighetsfonderna så kostnadseffektivt som möjligt.

Fondens fördelar

JAM Real Estate -specialplaceringsfonden erbjuder en global fastighetsportfölj med hela världen som målmarknad. Dessutom görs fondens investeringar i olika fastighetsklasser och i många olika fondbolag på ett neutralt och oberoende sätt så kostnadseffektivt som möjligt. Eventuella rabatter och provisionsåterbäringar från målfonderna betalas till fonden och kommer till fullo att gynna fondinnehavarna. Fondens placeringar och fördelning justeras vid behov.

Fonden syftar till att minimera såväl valuta- som aktiemarknadsrisker genom att investera i euro denominerade målfonder som direkt äger fastigheter i stället för REIT eller noterade fastighetsinvesteringsbolag. De minsta teckningsbeloppen i målfonderna kan vara mycket höga – särskilt i förmånligare serier – och är ofta tillgängliga bara för ett begränsat urval investerare. Genom att investera i fonden får placeraren skalfördelar eftersom fonden fungerar som en institutionell köpare.

Fondens avkastning kommer både av värdeuppgångar och hyresintäkter, men fokus ligger på hyresintäkter och till exempel på kassaflöden från skogsinnehav. Fonden har som mål att för sina avkastningsandelar utbetala en avkastning på 1 % per kvartal. För investerare som inte behöver kassaflöden, erbjuder fonden ett skatteeffektivt sätt att investera i fastigheter genom tillväxtandelar. Fonden är fri från både skatter på realiserade vinster och från skatt på utdelningar från målfonderna. Detta innebär att investerare som placerar i tillväxtandelar beskattas endast vid inlösen av sina fondandelar.

Fondens fastighetsklasser

Fondens avkastning kommer från målfondernas kassaströmmar och från värdeökningarna, dvs. från fastighetsinnehavens hyresintäkter och uppgången i marknadsvärden. Historiskt sett har fastighetsplaceringars avkastnings- och riskförhållande varit betydligt bättre än motsvarande förhållande för t.ex. aktie- eller ränteplaceringar. Den som placerar i Fonden bör dock beakta, att fastighetssektorns allmänna utveckling kan inverka negativt även på Fonden. Med fokus på val av fastighetsfonder av hög kvalitet samt en effektiv diversifiering, strävar dock förvaltaren till att uppnå en stabil värdeökning.

Mer information om fonden samt KIID, fondprospekt, stadgar och teckningsblankett finns tillgängliga på GRIT Fundservices hemsida: gritfundservices.fi/jamadvisors-sv