JAM Systematic - World Sectors

World Sectors -fonden erbjuder ett avancerat och effektivt tillvägagångssätt att placera på världens aktiemarknader.

I dagens värld beror företagens verksamhetsförutsättningar i en allt större grad på globala trender och inte lika mycket på lokala förhållanden. Det betyder att geografisk diversifiering inte är det mest effektiva sättet att sprida placeringarnas risker. Ett bättre risk/avkastnings-förhållande går att uppnå genom att, i stället för geografisk allokering, placera i olika framgångsrika branscher enligt rådande läge i konjunkturcykeln.

Fondens placeringsstrategi grundar sig på en av JAM Advisors utvecklad algoritm. Med hjälp av algoritmen görs placeringar i de sektorer som uppvisar den bästa avkastningspotentialen globalt. Vår modell baserar sig på vetenskaplig forskning och på vår förmåga att rationellt behandla s.k. big data.

Algoritmen identifierar systematiskt aktiemarknadernas globala trender och deras styrka under olika tidsperioder. Till fonden väljs alltid de fem branschsektorerna som algoritmen poängsätter högst av sektorerna som ingår i världsindexet (MSCI World).

I en nedåtgående marknad söker sig algoritmen till sektorer, som till sin natur är defensiva och således deltar måttligare i en nedgång än andra sektorer.

Systematisk portföljförvaltning

Den största fördelen med en systematisk portföljförvaltning är objektiviteten i beslutsfattandet. Algoritmen behandlar stora mängder information och agerar därefter logiskt på basen av nådda resultat.

Systematik och effektiv analys av big data gör det möjligt för oss att snabbt reagera på förändrade marknadssituationer. Med hjälp av algoritmen undgår vi marknadernas kortsiktiga brus och kan koncentrera oss på de mest betydande trenderna.

Fonden placerar sina medel i globala branschsektorers ETF- och indexfonder, som uppfyller definierade kvalitativa kriterier, så som låg kostnadsnivå och effektiv handel. Omallokering i fonden görs systematiskt en gång i veckan.

Sektorvalets betydelse för placeraren

Världsindexet, som återspelar utvecklingen på världens aktiemarknader, består av elva olika sektorer. Dessa sektorers vägda avkastningar skapar världsindexets avkastning.

I praktiken kommer alltid en del av sektorerna att klara sig bättre än indexet och en del sämre än indexet.

Som placeringsobjekt väljer algoritmen alltid fem sektorer, vilka förväntas vara de bästa. Fonden placerar i dessa. I snitt har endast fem sektorer per år lyckats överstiga indexets avkastning, när åter sex sektorers avkastning varit lägre än indexet.

Genom att göra lyckade placeringar i de mest framgångsrika sektorerna och undvika de svagaste, kan man skapa överavkastning gentemot marknaden.

Mer information om fonden samt KIID, fondprospekt, stadgar och teckningsblankett finns tillgängliga på GRIT Fundservices hemsida: gritfundservices.fi/jamadvisors-sv