Kapitalförvaltning

Vår kundcentrerade kapitalförvaltningstjänst baserar sig på dynamiska analysverktyg, transparent rapportering, bankoberoende och en öppen arkitektur i valet av placeringsinstrument.

Riskhanteringen har en viktig roll i vår placeringsfilosofi. Vi granskar kritiskt olika placeringsobjekt  och gör rationella val. Vår kapitalförvaltning stöds av vår unika X-Ray -tjänst med vars hjälp vi analyserar vår kunds samtliga tillgångar tillsammans med kunden, oberoende var kundens portföljer förvaltas.  X-Ray samlar in information om placeringsportföljerna från kundens olika kapitalförvaltare. Utgående från den insamlade informationen kan vi bilda oss en helhetsbild av kundens tillgångar.

X-Ray kombinerar, behandlar och strukturerar informationen så att kundens samtliga placeringstillgångar blir genomlysta såväl enligt tillgångsslag som på instrumentnivå och kan därefter presenteras i en lättbegriplig form. JAMs kapitalförvaltare är de enda kapitalförvaltare som kan konsultera kunden utifrån kundens samtliga placeringstillgångar med unik information om kundens helhet, vilket andra kapitalförvaltare inte har.

Exempel på tjänster åt olika målgrupper

1
2
3
4
Portföljanalys åt institutionell investerare

JAM har redan under flera år fungerat som rådgivare åt en betydande institutionell investerare angående direkta ränteplaceringar, dvs. stats- och företagsobligationer. Kunden har även investeringat i några utvalda fonder och haft för avsikt att utreda helhetsportföljens risknivå. JAM analyserade helhetsportföljen med hjälp av X-Ray-verktyget, vilket innebär en omfattade genomlysning av allokeringen, en simulering av portföljens risknivå och en analys av sannolika avkastningsskenarier under olika tidsperioder.

Kunden var synnerligen nöjd med JAM:s analys och förändrade portföljallokeringen i enlighet med rekommendationerna.

Konsoliderad portföljrapportering åt privat placeringsbolag

Ett privat placeringsbolag konkurrensutsatte kapitalförvaltarna och ville att en aktör skulle överta ansvaret för den konsoliderade rapporteringen av bolagets alla portföljer. Avsikten var att få en lättbegriplig rapporteringshelhet i vilken risker och avkastning jämförs mellan olika kapitalförvaltare. JAM vann anbudstävlingen för rapporteringen och började regelbundet träffa placeringsbolagets styrelse för att presentera helhetsportföljens effektiva front, allokering, risker och avkastningar. Styrelsens förståelse för portföljhelheten blev avsevärt bättre tack vare rapporterna. Efter en tid bad placeringsbolaget JAM att med hjälp av X-Ray-verktyget genomföra en fondeffektivitetsanalys för bolagets fonder. Jämförelsernas objektivitet uppskattades och ineffektiva fonder byttes ut mot effektivare.

Tack vare det lyckade samarbetet är JAM idag en nära partner till placeringsbolaget och rådgivare för den konsoliderade placeringshelheten.

Analys och effektiv uppföljning av privatpersons helhetsportfölj

En privatperson som hade sålt sitt företag ingick ett flertal kapitalförvaltningsavtal med olika aktörer i Finland och utomlands i syfte att sedan konkurrensutsätta kapitalförvaltarna varje år. Det hade blivit svårt att få grepp om helhetsbilden, eftersom rapporterna lämnades i olika format, och det var inte lätt att jämföra kapitalförvaltarnas resultat och effektivitet med varandra. Av den anledningen behövde kunden en pålitlig partner att ta hand om den konsoliderade rapporteringen av sina tillgångar, vilket skulle ge en helhetsöversikt över placeringarnas utveckling. Kunden hade hört talas om JAMs X-Ray-tjänst och bad JAMs professionella kapitalförvaltare att samla in all information från de utvalda kapitalförvaltarna och sammanställa uppgifterna på ett pålitligt sätt för en enhetlig jämförelse av kapitalförvaltarna.

JAM samarbetar nu intensivt med kunden och hjälper kunden att följa upp och hantera de kapitalförvaltare som kunden valde.

Förbättrad affärsverksamhet åt placeringsrådgivningsföretag

Ett placeringsrådgivningsföretag som under flera år hade förmedlat olika fond- och kapitalförvaltningsbolags placeringsprodukter ville erbjuda sina kunder en bättre helhetsbild över placeringar som gjorts på basen av företags råd. Hittills hade företagets kunder fått portföljrapporter direkt från många olika fond- och kapitalförvaltningsbolag, och därmed hade kunden inte kunnat bilda sig en helhetsuppfattning om placeringarna. Som en mervärdestjänst ville företaget också erbjuda sina kunder olika analyser av helhetsläget och fondeffektivitetsanalyser över fonderna som ingick i kundernas placeringsportföljer.

Den bästa lösningen konstaterades vara att rapporteringen och analysen överläts till JAM. Informationen om kundernas transaktioner och innehav överförs automatiskt från företagets portföljhanteringssystem till JAMs X-Ray-system. JAM utför beräkningar och gör analyser varefter de färdiga rapporterna, som följer kundföretagets visuella profil, skickas till placeringsrådgivningsföretaget.

Nu kan de kundansvariga vid placeringsrådgivningsbolaget bättre betjäna sina kunder och bygga upp verkliga mervärdestjänster för kunderna.

Tack vare samarbetet har placeringsrådgivningsföretagets kundansvariga förstärkt sin ställning som kundens betrodda rådgivare, genom att uppfylla de allt mera krävande önskemålen och samtidigt förbättra placeringsrådgivningsföretagets affärsverksamhetsmöjligheter.

JAMs placeringsfilosofi

Vår kundcentrerade kapitalförvaltningstjänst baserar sig på dynamiska analysverktyg, transparent rapportering till stöd för  investeringsverksamheten, öppen arkitektur och bankoberoende. I vår investeringsfilosofi spelar riskhantering en viktig roll. Vi granskar olika placeringssobjekt kritiskt och gör rationella val.

Utgångspunkten och tyngdpunkten i vår kapitalförvaltningsmodell  är internationell diversifiering, som i enlighet med vår rådande vju viktas för att framhäva de bästa områdena, sektorerna och temana. Vi analyserar inte själva enskilda företag eller sektorer. I stället anlitar vi de bästa möjliga fondförvaltarna, beroende på tema och region.

Vi allokerar mellan olika tillgångsslag för att anpassa risktagningen till den rådande ekonomiska cykeln. Den faktor som mest påverkar den förväntande avkastningen och risken är fördelningen mellan aktie-, ränte- och alternativa placeringar för att motsvara marknadsläget. I portföljförvaltningen och placeringsrådgivningen utnyttjar vi i främsta hand marknadens bästa placeringsfonder och indexandelsfonder (ETF) samt placeringar i aktier, företagslån, statslån och strukturerade produkter beroende på vår markandssyn.

Genom att använda alternativa investeringar balanseras svängningarna på aktie- och ränteplacerings och hela portföljens avkastning-risk-relation förbättras. När alla verktyg som används i kapitalförvaltningen är väl anpassade till varandra och dessutom tydliga och förståeliga kan vi inom portföljförvaltningen fokusera på sakervi själva kan påverka.

Hit hör:

Allokering
Diversifiering
Kostnadseffektivitet
Val av kapitalförvaltare
Hållbara och ansvarsfulla investeringar (ESG)

Placeringarnas fördelning mellan olika tillgångsslag och marknader förklarar största delen av placeringarnas avkastning och risker. Förändringar i den här fördelningen påverkar mest den långsiktiga avkastningen, därför sätts tyngdpunkten i kapitalförvaltningen på just denna allokering.

Risken som kopplas samman med placeringar kan delvis kontrolleras. Eftersom risker också möjliggör högre avkastning, bör risker inte helt undvikas.Det enklaste sättet att kontrollera risker är att fördela dem geografiskt, på flera branscher och mellan flera olika placeringsobjekt. Fördelningen av placeringar mellan olika tillgångsslag möjliggör en maximering av avkastningen beroende på placerarens risktålighet.

Låga kostnader innebär på lång sikt högre avkastningar. Det lönar sig inte att välja portföljförvaltare, fondbolag eller investeringsobjekt enbart på basen av historisk data, då framtiden kan te se helt annorlunda än gången tid. Placeraren känner dock till kostnadsnivån på förhand. En av hörnstenarna i JAMs val av placeringsobjekt är anpassningen av kostnaderna till avkastning-risk-förhållandet samt till de framtida avkastningsförväntningarna.

Vi är övertygade om att inte en enda kapitalförvaltare har resurser att täcka alla tillgångsslag. Därför strävar vi efter, utifrån en öppen arkitektur, att välja de bästa placeringsobjekten, oberoende om det gäller placeringsfonder, indexandelsfonder eller andra placeringssobjekt. Av den anledningen har JAM inte ett eget omfattande fondutbud och vi förhåller oss kritiskt till kapitalförvaltare som endast använder egna fonder eller ett snävt nätverks av andras produkter i sin portföljförvaltning. Vi strävar öppet efter att välja de bästa placeringssinstrumenten, ss. placeringsfonder och indexandelsfonder. Då kan vi bättre kontrollera risken även i situationer där den egna uppfattningen varit fel.

Genom att fördela placeringarna mellan de bästa fonderna och andra placeringssobjekt har vi tillgång till de bästa resurserna och de skickligaste portföljförvaltarna i branschen för våra kunder. Med kvantitativa och kvalitativa metoder säkerställer vi att helheten är i linje med den överenskomna allokeringen och att kvaliteten på enskilda investeringsobjekt är så hög som möjlig. Hög avkastning är inte den enda kvalitetsmätaren, eftersom den inte avspeglar riskerna tagna för att uppnå avkastningen. Historisk data är inte heller en garanti för framtida avkastning. I våra val prefererar vi jämn avkastning, kontinuitet och förutsebarhet.

I våra fonder och kundportföljer använder vi på JAM huvudsakligen tredjeparts placeringslösningar ss. indexfonder, ETF:er och aktivt förvaltade fonder. Vid val av fonder och andra placeringsinstrument är inte enbart avkastningen avgörande. Vi ställer även höga krav på målfondernas ESG-kriterier. Våra bedömningar verifieras såväl av målfonderna själva som av oberoende bedömare. På det här sättet blir ESG en del av vår placeringsprocess. Vi följer upp och bedömer kontinuerligt de verktyg och processer som målfonderna använder i sin hållbara och ansvarsfulla placeringsverksamhet och utvecklar i mån av möjlighet även rapportering av ESG-placeringar.

Vi tror starkt på att en integrering av ESG-aspekter i placeringsprocessen minskar risken för negativa överraskningar i placeringsportföljerna. Därtill har företag, som agerar ansvarsfullt och beaktar hållbar utveckling, lättare att få kapital på finansmarknaderna, än de företag vars verksamhet inte är hållbar och ansvarsfull. Då kapitalströmmarna i en allt större grad går till en snävare grupp välskötta företag blir deras avkastningspotential bättre än för marknaden generellt. ESG-placeringar har således inte bara en positiv effekt på samhället och naturen, utan förbättrar enligt vår åsikt även våra placeringsportföljers långsiktiga riskjusterade avkastning.

Om du vill höra mera on JAMs ESG-placeringar kan du vara i kontakt med Antti Rikka, vår ansvarsperson i ESG-frågor.

Vår placeringsstrategi

Bakom JAMs placeringsstrategi står en stark marknadsanalys som baserar sig på en strategisk och taktisk allokeringssyn.

Strategisk allokering
Långsiktiga trender och allokering mellan tillgångsslagen

JAMs strategiska allokering baserar sig på uppföljning av både kvantitativa nyckeltal och kvalitativa marknadsanalyser. Med hjälp av tekniska kvantitativa analyser, följer vi med ett antal på förhand bestämda makroekonomiska indikatorer,  t.ex. aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknadernas nyckeltal i de mest betydelsefulla geografiska regionerna. Vi skapar oss en så omfattande bild som möjligt för att kunna klargöra i vilken fas den ekonomin cykeln befinner sig samt en bild av hur ekonomin och företagens resultat utvecklas.

Dessutom gör vi kvalitativa analyser av de makroekonomiska konsensusestimaten genom att årligen träffa företrädare för cirka 200 olika fondbolag. På detta sätt blir fondbolagen medvetna om att vi arbetar utifrån en fullkomligt öppen arkitektur. Eftersom fondbolagen vet att vi inte begränsar oss till redan på förhand bestämda nätverk av samarbetspartner, presenterar de sina bästa idéer  och sin aktuella uppfattning om marknaden åt oss på JAM. Vi erbjuder våra kunder en genuin möjlighet att investera i internationella toppfonder efter att ha analyserat fondernas effektivitet både beträffande avkastning och risker.

Taktisk allokering
Kortsiktiga trender

JAMs placeringsråd, portföljförvaltnings- och analysteam samt de kundansvariga kapitalförvaltarna sammanträder en gång per vecka för att diskutera de kortsiktiga marknadstrenderna och det ekonomiska läget som råder utgående från de ovan nämnda indikatorerna. Den taktiska allokeringen formas genom att sammanställä analyserna från JAMs olika tjänsteområden till en gemensam marknadssyn. Dessa tjänsteområden är  analystjänst, fondtjänst, algoritmkapitalförvaltningstjänst och strukturerade produkter. Placeringsrådet publicerar månatligen ett brev i vilket de senaste observationerna  presenteras.