Kundinformation

På den här sidan har vi samlat information som är viktig med tanke på regleringen av placeringstjänsterna. Syftet med regleringen är att förbättra investerarskyddet. De viktigaste elementen är:

  • Skyldighet att lämna information – Placerarna ges tydlig och begriplig information bland annat om de tjänster som erbjuds samt om placeringsinstrument och därmed förknippade risker och kostnader.
  • Lämplighetsbedömning – Placerarna erbjuds produkter och tjänster som bäst lämpar sig för kundens ekonomiska situation, kundens behov och mål samt med tanke på kundens kompetens och erfarenhet.
  • Kundens intresse och jämlikhet – När produkter och tjänster erbjuds identifieras och undviks i den utsträckning det är möjligt både intressekonflikter och sporrande strukturer som står i strid med kundens intressen.

JAM Advisors Ab strävar i all sin verksamhet till att värna om investerarskyddet, jämlikt bemötande av kunderna och iakttagande av den reglering som gäller. Företaget ser fortgående till att personalen har tillräcklig yrkeskompetens för att kunna garantera investerarskyddet. Företaget följer aktivt med regleringen inom branschen, har kontinuerlig kontakt med övervakande myndigheter och samarbetar i den utsträckning det är möjligt med andra aktörer inom branschen.

Allmänna villkor för kundförhållandet

Investerarens informationspaket

Kostnadernas inverkan på avkastningen av investeringen

Dataskyddsbeskrivning och cookies

Användningen av personuppgifter och cookies

Om kunden har frågor om regleringen, sina rättigheter eller den service han eller hon får, kan kunden alltid vända sig till JAM Advisors Ab:s Compliance-avdelning antingen per telefon, brev eller e-post. Vi värdesätter all slags respons och vill fortgående utveckla vår verksamhet.

Mera information och respons:
Liisa Rajala
Head of Compliance & Risk Control
Telefon: +358 50 4062254
liisa.rajala@jamadvisors.fi