JAM X-Ray – se dina investeringstillgångar i ett nytt ljus

X-Ray -tjänsten visualiserar fördelningen av dina tillgångar på ett övergripande sätt, oberoende av vilka banker eller kapitalförvaltare du anlitar.

X-Ray -tjänsten genomlyser dina tillgångar så detaljerat som möjligt och de instrument som används granskas noggrant så att du ska få en konkret uppfattning om tillgångsallokeringen, risker och andra egenskaper. JAM X-Ray -tjänstens djupgående analyser baserar sig på moderna algoritmbaserade metoder som utnyttjar artificiell intelligens. Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder kan du bilda dig en mångdimensionell uppfattning, som du kan utnyttja för att göra välgrundade beslut och se dolda samband mellan placeringsobjekten.

X-Ray -exempel

1
2
3
4
Genomlysning av allokeringen

Med hjälp av våra visualiseringar kan du granska uppgifterna om din förmögenhets fördelning möjligast detaljerat och noggrant. I genomlysningen behandlar vi placeringarna enligt deras verkliga innehåll, dvs. om det är fråga om en diversifierad produkt ss. en fond, grundar sig fördelningen på dess verkliga innehav. Slutresultatet är en genomlysning, som beskriver placeringens (t.ex. fondens) invärtes fördelningar och risker, utan att begränsa sig enbart till placeringsobjektets egna klassificeringar och grupperingar.

Riskrapportering

Vår riskrapport gör det möjligt att granska placeringsportföljens risker både med den verkliga historiska utvecklingen som grund och med den rådande portföljens egenskaper som grund för granskningen. Till ditt förfogande finns traditionella metoder, ss.Value-at-Risk, och avancerade simuleringar som bygger på scenario-analyser.

På basen av simuleringar kan vi analysera din förmögenhets koncentrationsrisker och estimera utvecklingen i din placeringsportfölj under olika marknadslägen. Med en av JAM utvecklad algoritm kan vi skapa en indexportfölj som bäst möjligt motsvarar din placeringsportfölj. Vi kan sedan beräkna indexportföljens utveckling under olika historiska kriser på marknaderna samt för olika scenarion i framtiden.

Med hjälp av våra verktyg kan du modifiera riskerna i din portfölj att motsvara dina framtida förväntningar eller utreda hur du t.ex. kan skydda relevanta objekt i din portfölj gentemot marknadsrisken.

Fondernas effektivitet

Vi analyserar effektiviteten i dina fond- och ETF–placeringar med hjälp av avancerade kvantitativa metoder. Med en av JAM utvecklad algoritm klassificerar vi placeringsobjekten i grupper, vilka möjligast noggrant motsvarar verkligheten. Klassificeringen möjliggör en rättvis jämförelse av placeringsobjekten. I våra analyser beaktar vi både placeringsobjektens avkastningar och riskerna som tas för att uppnå dessa. Dessutom öppnar vi upp placeringsobjektens verkliga kostnader.

Vi gör ingen skillnad mellan aktiva och passiva placeringar i våra analyser, utan ser objektivt på resultatet av analyserna utan att döma den ena eller den andra placeringstypen.

Avkastningsanalys

Med hjälp av vår avkastningsanalys kan du analysera och visualisera din placeringsegendoms totalavkastning likväl som avkastningarna för de olika delkomponenterna. Rapporten ger dig en djup förståelse om placeringsobjektens avkastningar under olika perioder och du kan lätt jämföra dem med varandra. Vår analys hjälper dig även att objektivt jämföra olika förvaltare sinsemellan, eftersom alla nyckeltal räknas på samma sätt och enligt en av branschen godkänd standard. Vårt analysverktyg möjliggör en granskning av avkastningarna och avkastningskontributionerna både på instrumentnivå och för olika grupperingar av instrumenten. Vår avkastningsberäkning beaktar alla faktorer som påverkar avkastningen ss. till exempel företagshändelser och verkliga anskaffningspris.