Varainhoito

Asiakaskeskeinen varainhoitopalvelumme perustuu dynaamisiin analyysityökaluihin, sijoitustoimintaa tukevaan läpinäkyvään raportointiin, pankkiriippumattomuuteen ja avoimeen arkkitehtuuriin sijoitusinstrumenttien valinnassa.

Sijoitusfilosofiassamme riskienhallinta on tärkeää. Tarkastelemme eri rahoitusvälineitä kriittisesti ja teemme rationaalisia valintoja. Varainhoitomme tukena on ainutlaatuinen X-Ray -palvelu, jonka avulla analysoimme asiakkaamme kokonaisvarallisuuden yhdessä hänen kanssaan, riippumatta siitä kenen hoidossa sijoitussalkut ovat. X-Ray kerää eri varainhoitajilta tiedon sijoitussalkuista, ja pystymme tämän pohjalta muodostamaan kokonaiskuvan asiakkaamme sijoitusvarallisuudesta.

X-Ray yhdistelee, käsittelee ja uudelleen jäsentää tietoja siten, että asiakkaan sijoitusvarallisuus on läpivalaistu selkokieliseen muotoon, niin omaisuusluokittain kuin instrumenttitasolla. JAMin varainhoitajat pystyvät ainoina varainhoitajina konsultoimaan asiakasta hänen kokonaissijoitusvarallisuuden pohjalta tiedoilla, jota muilla varainhoitajilla ei ole.

Esimerkkejä palveluistamme eri kohderyhmille

1
2
3
4
Instituutiosijoittajan salkun optimointia kokonaisvaltaisen analyysin avulla

JAM on toiminut merkittävän instituutiosijoittajan neuvonantajana suorissa korkosijoituksissa, kuten valtio- ja yrityslainoissa, jo useamman vuoden ajan. Asiakkaalla on sijoituksia myös muutamissa valikoiduissa rahastoissa ja heidän tahtotilanaan oli selvittää kokonaissalkun riskitaso. Tämän vuoksi JAM teki, X-ray -työkalun avulla, kokonaissalkkuanalyysin, joka sisälsi allokaatioläpivalaisun, salkun riskitason simuloinnin ja havainnollisti todennäköiset euromääräiset tappiomahdollisuudet eri aikaväleillä.

Asiakas oli erittäin tyytyväinen JAMin tekemään analyysiin ja muokkasi salkun allokaatiota näiden suositusten perusteella.

Koontiraportoinnista syvempään yhteistyöhön yksityisen sijoitusyhtiön kanssa

Yksityinen sijoitusyhtiö kilpailutti varainhoitajia ja halusi yhden toimijan ottavan vastuun kaikkien ulkoistettujen salkkujen koontiraportoinnista. Tahtotilana oli saada helposti ymmärrettävä raportointikokonaisuus, jossa verrataan riskejä ja tuottoja eri varainhoitajien välillä. JAM voitti kilpailutuksen raportoinnista ja ryhtyi säännöllisesti tapaamaan sijoitusyhtiön hallitusta esitelläkseen kokonaissalkun tehokkaan rintaman, allokaation, riskit ja tuotot. Hallituksen ymmärrys salkkujen kokonaiskuvasta parani huomattavasti koontiraporttien avulla ja lopulta sijoitusyhtiö pyysi JAMia tekemään rahastojen tehokkuusanalyysin kaikista sijoitussalkuissaan olevista rahastoista X-Ray -työkalun avulla. Vertailujen riippumattomuutta arvostettiin ja tehottomat rahastot vaihdettiin toimivampiin.

Onnistuneen yhteistyön vuoksi JAM toimii sijoitusyhtiön läheisenä kumppanina ja kokonaissijoitusvarallisuuden neuvonantajana.

Yksityishenkilön salkkukokonaisuuden analysointi ja tehokas seuranta

Yritystoimintansa myynyt yksityishenkilö avasi useampia varainhoitosuhteita eri toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla tarkoituksenaan kilpailuttaa varainhoitajat vuosittain. Kokonaiskuvan käsittämisestä oli tullut hankalaa, sillä raportit tulivat eri formaateissa, eikä varainhoitajien tehokkuutta ollut helppo verrata keskenään. Tämän vuoksi asiakas tarvitsi luotettavan tahon hoitamaan varallisuutensa koontiraportoinnin, jolla muodostaa kokonaiskuva sijoitusvarallisuuden kehittymisestä. Asiakas oli kuullut JAMin X-Ray -palvelusta ja valtuutti JAMin ammattilaiset keräämään kaiken tiedon hänen valitsemistaan varainhoitajista, sekä tekemään luotettavan koonnin, jolla vertailla varainhoitajia yhdenmukaisesti.

JAM toimii nyt tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja auttaa asiakasta seuraamaan ja hallinnoimaan hänen valitsemia varainhoitajia.

Sijoituspalveluyhtiön liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen

Usean eri rahasto- ja varainhoitoyhtiön sijoitustuotteita vuosia välittänyt sijoituspalveluyhtiö halusi tarjota asiakkailleen paremman kokonaiskuvan sijoituspalveluyhtiön neuvojen perusteella hankituista sijoituskohteista. Tähän asti sijoituspalveluyhtiön asiakkaat olivat saaneet salkkuraportteja suoraan eri rahasto- ja varainhoitoyhtiöiltä, jolloin asiakkaille ei muodostunut kokonaiskuvaa sijoituspalveluyhtiön neuvojen perusteella hankituista sijoituskohteista. Lisäarvopalveluna sijoituspalveluyhtiö halusi tarjota asiakkailleen myös erilaisia kokonaistilanteen analyysejä ja rahastojen tehokkuusanalyysejä asiakkaidensa eri sijoitussalkkuihin sisältyvistä rahastoista.

Parhaaksi ratkaisuksi todettiin raportoinnin ja analytiikan ulkoistus JAMlle. Asiakkaiden transaktiotiedot ja omistukset siirretään automaattisesti sijoituspalveluyhtiön salkunhallintajärjestelmästä JAMin X-Ray -järjestelmään. JAM tekee laskennan ja analyysin, jonka jälkeen sijoituspalveluyhtiölle lähetetään valmiit raportit, jotka noudattavat asiakasyrityksen visuaalista ilmettä.

Näin sijoituspalveluyhtiön asiakasvastuulliset pystyvät palvelemaan asiakkaitaan paremmin ja luomaan heille todellisia lisäarvopalveluita.

Yhteistyön ansiosta sijoituspalveluyhtiön asiakasvastuulliset ovat vahvistaneet asemaansa asiakkaidensa luotettuina neuvonantajina, vastaamalla yhtä vaativimpiin toiveisiin, samalla parantaen sijoituspalveluyhtiön liiketoimintamahdollisuuksia.

Sijoitusfilosofia

Asiakaskeskeinen varainhoitopalvelumme perustuu dynaamisiin analyysityökaluihin, sijoitustoimintaa tukevaan läpinäkyvään raportointiin, avoimeen arkkitehtuuriin ja pankkiriippumattomuuteen. Sijoitusfilosofiassamme riskienhallinta on tärkeää. Tarkastelemme eri sijoituskohteita kriittisesti ja teemme rationaalisia valintoja.

Varainhoidon toimintamallin pohjana on sijoitusstrategiamme ja sen kulmakivenä on kansainvälinen hajauttaminen, joka painottaa näkemyksiemme mukaan kulloinkin parhaita alueita, sektoreita ja teemoja. Emme itse analysoi yksittäisiä yhtiöitä tai sektoreita, vaan näiden hallitsemiseksi käytämme parhaita mahdollisia rahastonhoitajia, teemasta ja alueesta riippuen.

Riskinottoa mukautetaan talouden syklin eri vaiheissa painottamalla eri omaisuuslajeja. Suurin, odotettuun tuottoon ja riskiin, vaikuttava tekijä on osake-, korko- ja vaihtoehtoisten sijoitusten painottaminen markkinatilanteen mukaisesti. Salkunhoidossa ja sijoitusneuvonnassa hyödynnämme ensisijaisesti markkinoiden parhaimpia sijoitusrahastoja ja indeksiosuusrahastoja (ETF), sekä sijoituksia osakkeisiin, yrityslainoihin, valtionlainoihin ja strukturoituihin tuotteisiin markkinanäkemyksemme mukaan.

Vaihtoehtoisilla sijoituksilla tasapainotetaan osake- ja korkosijoitusten liikkeitä ja parannetaan koko salkun tuotto-riski-suhdetta. Kun kaikki varainhoidossa käytetyt työkalut sopivat toisiinsa ja ovat riittävän selkeitä, voidaan salkunhoidossa keskittyä oleelliseen asioihin, joihin voimme itse vaikuttaa.

Näitä ovat:

Allokaatio
Hajautus
Kustannustehokkuus
Varainhoitajien valinta osana riskienhallintaa
Vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen sijoittaminen

Sijoitusten jakauma eri rahoitusvälineiden ja markkinoiden välillä, selittää suurimman osan sijoitusten tuotosta ja sijoittamisen riskeistä. Tämän jakosuhteen muuttaminen vaikuttaa eniten pitkän aikavälin tuottoihin, siksi varainhoidossa pääpaino suunnataan ns. allokaation toteuttamiseen.

Sijoittamiseen liittyvää riskiä voidaan osittain hallita. Riskiä ei pidä karttaa, koska riski mahdollistaa osaltaan myös korkeammat tuotot. Helpoin tapa hallita riskejä on sijoitusten hajautus maantieteellisesti, usealle toimialalle ja moneen eri sijoituskohteeseen . Sijoitusten jakaminen omaisuuslajien välille, mahdollistaa tuottojen maksimoinnin sijoittajan riskinsietokyvyn huomioiden.

Alhaiset kustannukset merkitsevät pitkällä aikajänteellä korkeampia tuottoja. Salkunhoitajaa, rahastoyhtiötä tai sijoituskohteita ei kannata valita ainoastaan historiansa perusteella, sillä tulevaisuuden ennustaminen on epävarmaa. Sijoittaja voi etukäteen tietää ainoastaan kustannustason. Yksi kulmakivistä JAMin rahoitusvälineiden valinnassa on kokonaiskustannustason suhteuttaminen sijoituskohteen toteutuneeseen tuotto-riski-suhteeseen, sekä tulevaisuuden tuotto-odotukseen.

Olemme vakuuttuneita, ettei yhdelläkään varainhoitajalla voi olla täydellisiä resursseja kaikissa omaisuuslajeissa. Sen vuoksi pyrimme, avoimen arkkitehtuurin pohjalta, valitsemaan parhaat sijoituskohteet, oli kyseessä sijoitusrahastot, indeksiosuusrahastot tai muut sijoituskohteet . Tästä syystä JAMilla ei ole omaa laajaa rahastovalikoimaa ja suhtaudumme kriittisesti varainhoitajiin, jotka käyttävät salkunhoidossaan ainoastaan omia rahastoja tai suppean yhteistyöverkoston tarjoamia tuotteita. Pyrimme avoimesti valitsemaan parhaat sijoitusinstrumentit, kuten sijoitusrahastot ja indeksiosuusrahastot, jotta voisimme hallita paremmin riskiä myös niissä tilanteissa, joissa oma näkemys on ollut väärä.

Hajauttamalla sijoitukset parhaisiin rahastoihin ja muihin sijoituskohteisiin, varmistamme asiakkaillemme laajimmat resurssit ja alan taitavimmat salkunhoitajat. Yhdessä kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien avulla, varmistamme kokonaisuuden olevan linjassa sovitun allokaation kanssa ja yksittäisten sijoituskohteiden laadun pysymisen parhaimpana mahdollisena. Korkea tuotto ei ole ainoa laadun mittari, sillä se ei kuvaa tuoton saavuttamiseen liittyviä riskejä tai sen toistettavuutta. Painotammekin valinnassamme tuottojen tasaisuutta, jatkuvuutta ja ennustettavuutta.

JAM hyödyntää hoitamiensa rahastojen ja asiakkaidensa allokaation toteutuksessa lähtökohtaisesti kolmansien osapuolten sijoitusratkaisuja, kuten indeksirahastoja, ETF:iä ja aktiivisesti hoidettuja rahastoja. Emme tee sijoitustoimintaa pelkästään tuotto-lähtöisesti, vaan huomioimme instrumenttivalinnassamme myös kohderahastojen vastuullisuuden ja kestävän kehityksen mittarit. Pyrimme aina varmistamaan näihin tekijöihin liittyvät arviot sekä kohderahastoilta itseltään, että riippumattomilta palveluntarjoajilta. Näin ollen vastuullinen sijoittaminen on osa sijoitusprosessiamme. Seuraamme ja arvioimme kohderahastojen käyttämiä vastuullisen sijoittamisen työkaluja ja menetelmiä jatkuvasti sekä edistämme mahdollisuuksien mukaan vastuullisen sijoittamisen raportointia.

Uskomme vahvasti, että ESG:n integroiminen sijoitusprosessiin vähentää sijoitusstrategian negatiivisia yllätyksiä. Lisäksi yritykset, jotka toimivat vastuullisesti ja kestävän kehityksen huomioiden, ovat paremmassa asemassa kerätessään varoja rahoitusmarkkinoilta, kuin ne jotka eivät näitä tekijöitä huomioi. Pääomavirtojen suuntautuessa jatkossa yhä voimakkaammin valikoituun kohdeyritysjoukkoon, on myös sen tuottopotentiaali koko markkinaa parempi. Vastuullinen sijoittamisella ei siis ole pelkästään positiivinen vaikutus yhteiskunnallisella tasolla tai luonnon kannalta, vaan uskomme sen parantavan myös sijoitussalkkujemme pitkän tähtäimen tuotto / riski -suhdetta.

ESG-asioihin liittyen voit olla yhteydessä JAMin ESG-yhteyshenkilöön Mikael Löfbergiin.

Sijoitus­strategiamme

JAMin sijoitusstrategian takana on vahva strategiseen ja taktiseen allokaationäkemykseen pohjautuva markkina-analyysi.

Strateginen allokaatio
Pidemmän aikavälin trendit ja omaisuuslajien allokaatio

JAMin strateginen allokaatio perustuu sekä kvantitatiiviseen tunnuslukujen että kvalitatiiviseen markkina-analyysien seurantaan. Teknisessä, kvantitatiivisessa analyysissä, seuraamme joukkoa ennalta määriteltyjä makrotalouden indikaattoreita, kuten osake-, korko-, valuutta- ja hyödykemarkkinoiden tunnuslukuja, merkittävimmiltä maantieteellisiltä alueilta. Indikaattorit valitaan niin, että saamme mahdollisimman kattavan kuvan siitä, missä vaiheessa sykliä talous on, miten talous kehittyy ja miten yritysten tulokset kehittyvät.

Tämän lisäksi analysoimme kvalitatiivisesti makrotalouden konsensusnäkemystä tapaamalla noin 200 eri rahastoyhtiön edustajaa vuosittain. Tämän mahdollistaa se, että rahastoyhtiöt tiedostavat meidän toimivan täysin avoimeen arkkitehtuuriin perustuen. Rahastoyhtiöt esittävät meille parhaita ideoitaan ja kulloinkin voimassa olevaa markkinanäkemystään, sillä he tietävät, ettemme ole rajoitettuja jo ennalta määrättyyn yhteistyökumppaniverkostoon. Tarjoamme asiakkaillemme aidon mahdollisuuden sijoittaa kansainvälisiin huippu-rahastoihin, jos ne ovat tehokkaita niin tuotto- kuin riskisuhteessa.

Taktinen allokaatio
Lyhyemmän aikavälin trendit

JAMin sijoitusvaliokunta, salkunhoito- ja analyysitiimi ja asiakasvastuulliset varainhoitajat, kokoontuvat kerran viikossa keskustelemaan edellä mainittujen indikaattoreiden pohjalta vallitsevista lyhytaikaisista talous- ja markkinatrendeistä. Taktisen allokaation kuvaamisessa hyödynnämme myös JAMin eri palvelualueiden markkinanäkemyksiä. Nämä palvelualueet ovat esimerkiksi analyysipalvelu, rahastopalvelu, algoritmivarainhoitopalvelu ja strukturoidut tuotteet. Sijoitusvaliokunta julkaisee kuukausikirjeen, jossa se käy läpi viimeisimpiä havaintojaan eri markkinoilta.